سامانه مدیریت اطلاعات ( Management information systems ( MIS

این جزوه درسی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ( دافوس ) ، معادل کارشناسی ارشد ، و بسیاری از دوره های عالی و اجرائی مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران تدریس شده است ، مورد ویرایش قرار گرفته است و سپس حتی الامکان به روز شده است

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ سامانه مدیریت اطلاعات ( Management information systems ( MIS خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


سامانه مدیریت اطلاعات


دربحث اطلاعات اصولا" با دو مفهوم پایه مواجهیم :

1 - اخبار

انتشار عمومی اخبار و اطلاعات در یک جامعه به منظور ارضاء حسٌ کنجکاوی اعضاء ان جامعه . هدفی که به منظور رسیدن به آن میلیون ها خبرگزاری ، روزنامه ، تلویزیون ، رادیو ، و... تحت عنوان « رسانه های جمعی » به وجود آمده اند و میلیاردها میلیارد هزینه جهانی را به خود اختصاص می دهند . برخی حتی آموزش و پرورش و نظایر آن را مشمول این هدف نیز قرار می دهند .

2 - مبنای شناخت

اخبار ، آمار و به طور کلٌی « اطلاعات » مبنای تصمیم گیریهای عقلانی و علمی و بنابر این علم مدیریت را تشکیل می دهند . در این معنی ، اطلاعات به منزله عنصری برای شناخت موضوع ، مسئله ، قضیه ، قضاوت بر روی آن ( ارزشیابی ) و تصمیم گیری ، به ویژه در مدیریت های عمومی است .

بنابر این زیربنای سیستم های اطلاعاتی را میتوان در سه مقوله جستجو کرد :

الف - نظریه اطلاعات

ب - فناوری اطلاعات

پ - اطلاعات برای مدیریت ( که باز به مدیریت عمومی یا دولتی ، و مدیریت بخش خصوصی یا مدیریت بخش بازرگانی تقسیم می شود ) .

پس اطلاعات :

- نقطه ی آغازی است برای انجام کلٌیه امور مدیریت ؛ و چون مدیریت منطقی غالبا" با برنامه ریزی شروع می شود :

- اطلاعات ( آمار و اطلاعات ) اساس برنامه ریزی را تشکیل می دهد .

برای کسی اطلاعات نیاز به ارتباطات است . بنابر این فهم تئوریک اطلاعات و ارتباطات لازم به نظر می رسد

اطلاعات چیست ؟

( تئوری اطلاعات )

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ، اخبار ، رسانه های جمعی ، اطلاعات و آمار ، مبنای تصمیم گیری ، نظریه اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، اطلاعات مدیریت .

برچسب ها: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ، اخبار ، رسانه های جمعی ، اطلاعات و آمار ، مبنای تصمیم گیری ، نظریه اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، اطلاعات مدیریت . ,
[ بازدید : 148 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 17:13 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]


سیستم ارتباط غیر رسمی


این سیستم حاصل روابط غیر اداری و فعل و انفعالات اجتماعی - فرهنگی بین کارکنان است .

در سازمان هائی اداری که دارای مدیریت نالایق ، نادرست ، مستبد و غیر دموکراتیک می باشند ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در واقع عقب مانده ، همیشه سیستم روابط غیر رسمی  قوی تر از سیستم ارتباط رسمی است به حدٌی که گاه نوعی سازمان غیر رسمی به وجود می آید .

در یک تحلیل سوسیومتریک ارتباطات ، هرقدر سیستم ارتباطات رسمی و سیستم ارتباطات غیر رسمی از یکدیگر دورتر باشندمشکل برقراری ارتباط واقعی در یک سازمان بیشتر می شود .

ارتباطات رسمی ( مثلا" نامه های محرمانه ) سبب به وجود آمدن ارتباطات غیر رسمی می شوند .

ارتباطات غیر رسمی ( مثلا" ارتباطات مذهبی ) سبب ایجاد ارتباطات رسمی می شود .

گاه ، به ویژه در کشورهای عقب مانده از نظر علمی و فرهنگی ، مدیران عملا" مجبور می شوند که حتی انتصابات را بر اساس روابط غیر رسمی انجام دهند ( و به اصطلاح « خشت اوٌل گر نهد معمار کج ... » ... ) .

محاسن ارتباطات غیر رسمی

1 - از این طریق مدیر می تواند به عمق و واقعیت روحیات ، خلقیات ، مسائل ، امکانات و به طور کلی خصوصیات کارکنان خود پی ببرد .

2 - واقعیت ها خواه نا خواه عیان شده جلوی برخی از خطاکاری ها سدٌ می شود .

3 - نظرات کارکنان به صورتی واضح تر بیان شده در تصمیم گیری ها دخالت می نماید .

4 - اطلاعات به صورتی سریع تر منتقل می گردند .

معایب ارتباطات غیر رسمی

1 - افراد فرصت طلب و خود خواه می توانند از این طریق نکات ضعف کارکنان را دریابند و از آن سوء استفاده کنند .

2 - شایعات رونق می گیرد و تشخیص اطلاعات صحیح از اطلاعات غلط بسیار دشوار می گردد .

3 - اطلاعات غلط مربوط به زندگی خصوصی کارکنان موجب نفاق بین آنان می شود .

4 - گاهی اطلاعاتی که غلط اند صحیح به نظر رسیده به کار گرفته می شوند .

پایان خلاصه درس مدیریت ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی مدیریت که در دهه 1380 در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس تدریس شده است .
برچسب ها: سیستم اطلاعات غیر رسمی ، نامه های محرمانه ، ارتباطات غیر رسمی ، جلوگیری از خطاها ، مشارکت بیشتر ، سرعت بیشتر ، رونق شایعات ، نفاق بین کارکنان ، کاربرد اطلاعات غلط ,
[ بازدید : 169 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 17:08 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]


انواع کلی سیستم های ارتباطی


1 - سیستم های رسمی            2 - سیستم های غیر رسمی


سیستم ارتباط رسمی

این سیستم دارای مجاریی رسمی برای انتقال اطلاعات  در داخل و خارج سازمان می باشد ؛ یعنی مجاریی :

- قانونی

- مصوٌباتی

- مقرراتی و آئین نامه ای

- دستورالعملی

- دستوری

- عرفی

مجریان

مجریان عبارتند از :

مسؤولینی که دارای وظایف و اختیارات قانونی می باشند

مسؤولینی که اختیاراتی از سوی مقامات مافوق به آنان تفوبض شده است

به طور کلی ارتباطات رسمی بر حسب سلسله مراتب سازمانی صورت می گیرد .

جهات اطلاعات با توجه به مبداء ( فرستنده ) و پیام و مقصد ( گیرنده ) پیام به دونوع تقسیم می شود :

از بالا به پائین ( نشیبی ) که همان سیستم ارتباطات کلاسیک است :

- ارتباط هرمی

- ارتباط خوشه ای

- ارتباط زنجیره ای ( چرخشی )

سیستم ارتباطی هرمی که سلطه جویانه تر است از لحاظ سرعت انتقال اطلاعات ، انتقال حجم اطلاعات و تثبیت فرماندهی ِ مسؤولین مربوطه مزیٌت دارد . بر خلاف آن سیستم ارتباط خوشه ای اگرچه روحیه مرئوسین را تقویت می کند در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه به خانخانی اداری ختم می گردد .

از پائین به بالا ( فرازی ) به این معنی است که از سوی کارکنان مادون نیز اطلاعاتی که مشتمل بر مسائل و پیشنهادات است به کارکنان مافوق و به طور کلی مدیران منعکس می گردد .

مجاری این روش عیارتند از :

- استفاده از جعبه پبشنهادات

- جلسات گروهی

- روش مشارکتی ( نظر خواهی )

- کنترل : روش گزارش عملکرد ، مسائل و پبشنهادات در آخر هر ماه

بنا به تجربه :

- هرچه سیستم به صورت هرمی ، امٌا عریض تر باشد بهتر است

- ار تباط افقی بین کسانی صورت می گیرد که رابطه رئیس و مرئوسی با یکدیگر ندارند .

- ار تباط افقی بین رئیس و مرئوس ها صورت می گیرد .

- ارتباط افقی سبب می شود کارکنان از تجربیات و دانش های یکدیگر حد اکثر استفاده را ببرند ؛ همچنین به دلیل حکمیت مافوق از هرج و مرج جلوگیری می شود ؛ و در عین حال به خاطر حلٌ بسیاری از مسائل با همفکری ، از مسؤولیت مدیران می کاهد . پس : این شیوه را می توان دموکراتیک ترین شیوه عقلانی ارتباطات درون سازمانی به شمار آورد .

سیستم روابط ، کارکرد روابط ، روابط رسمی ، روابط غیر رسمی ، انواع ارتباطات ، انواع روش ها ، انواع وسایل ، تجربیات در ارتباطات  
برچسب ها: سیستم روابط ، کارکرد روابط ، روابط رسمی ، روابط غیر رسمی ، انواع ارتباطات ، انواع روش ها ، انواع وسایل ، تجربیات در ارتباطات ,
[ بازدید : 135 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 16:58 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]


سیستم روابط سازمانی ( روابط اجتماعی )


سیستم روابط از دو نظر مورد توجه عموم به خصوص یک مدیر سازمان به منظور اداره ی هرچه بیشتر زیر مجموعه خود است : ساختاری - کارکردی

ساختاری

از دیدگاه ساختاری چهار رکن مورد توجه قرار می گیرند :

1 - مرزی که سیستم را از محیط اطراف آن جدا می سازد .

2 - عناصرسیستم که پس از مشخص شدن ، طبقه بندی می شوند . عناصر روابط اجتماعی اعضاء یک جامعه اند . عناصر روابط سازمانی را کارمندان هر سازمان تشکیل می دهند که از این نظر ( کارمند بودن ) همگن نیز محسوب می شوند .

3 - شبکه ای تکنو لوژیکی که ارتبا طات را یه اشکال مختلف ( نامه - تلفن - رایانه - و.... ) به جریان می اندازد .

4 - مخازنی که در آن ها اطلاعات انبار می شود ( بایگانی - حافظه کامپیوتر - و.... )

کارکردی

از دیدگاه کارکردی نیز چهار رکن مورد توجه اند :

1 - جربان اطلاعات ؛ که معمولا" از مخازن اطلاعاتی عبور می کنند .

2 - مراکز تصمیمگیری که وظبفه دارند اطلاعات را گرفته آن ها را به کنش های متعدد تبدیل کنند ( مورد اقدام اداری قرار دهند ) .

3 - هر اطلاعاتی در چرخه ای از بازخورد به جریان می افتد .

هر اصلاح ( به وسیله برنامه ریزی ) در مهلتِ زمانی انجام کار ، سیستم را بهبود بخشیده آن را سریع تر ، روانتر و مطمئن تر می سازد .

جوانب ساختاری سیستم ارتباطاتی ، جوانب کار کردی سیستم ارتباطاتی ، عنبصر ، ابزارانتقال اطلاعات ، چرخه ی جریان اطلاعات
برچسب ها: جوانب ساختاری سیستم ارتباطاتی ، جوانب کار کردی سیستم ارتباطاتی ، عنبصر ، ابزارانتقال اطلاعات ، چرخه ی جریان اطلاعات ,
[ بازدید : 138 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 16:21 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]


ارتباطات سازمانی


رابطه سازمان ( سازمان اداری ) و ارتباطات ( روابط اجتماعی )

اصولا" :

سازمان حاصل « کنش های متقابل » یا « ارتباطات » است ؛ یا به تعبیر دیگر :

سازمان عبارت از سلسله ای از روابط بین اشخاص یا عناصر است . پس :

هرچه تعداد ارتباطات بیشتر باشد سازمان بزرگتر است ؛ و هرچه سازمان بزرگتر باشد ، ارتباطات بیشتر اند .

تعداد ارتباطات در یک سازمان با هشتاد نفر عضو ممکن است به صدها هزار برسد و در یک سازمان به میلیون ها ...

در هر ارتباط یا تعامل گفتاری دو سر وجود دارد : گیرنده پیام ( که قبلا" شرایط وی را گفتیم  ) ؛ و دهنده پیام :

دهنده ی پیام

پیام دهنده ، به خصوص مدیر سازمان ، باید قبل از هر چیز دارای شک ٌ علمی باشد و در هر پیام به دیگری از خود بپرسد .

- آیا طرف پیام تمایل به شنیدن ، مشاهده کردن ، و... به طور کلی دریافت پیام را دارد ؟

- آیا به محتوای پیام علاقه دارد ؟

- آیا اصولا" استعداد فهم محتوای پیام را دارد ؟

- توانائی واکنش در مقابل پیام و عمل به آن را دارد ؟

- فارغ از هرگونه پریشانی خاطر است ؟

- و....

امٌا اصول اخلاقی حکم می کند که مدیر سازمان یا هر پیام دهنده ی دیگری هیچگاه شکٌ خود را جلوی پیام گیرنده عیان نسازد .

نهایتا" :

سنجش اثر بخشی پیام ها به همان اندازه اهمیت دارد که خود سازمان :

اگر سیستم روابط بر قرار نباشد ، سازمانی وجود ندارد .

ارتباطات ، سازمان ، روابط سازمانی ، شرایط مرتبط
برچسب ها: ارتباطات ، سازمان ، روابط سازمانی ، شرایط مرتبط ,
[ بازدید : 145 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 16:15 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]

 

سیستم ارتباطات

ازآنجا که ارتباطات ، همیشه دوطرفه اند ، طبیعتا" به صورت سیستم نمودار می شوند .

سیستم عبارت ایت از مجموعه عناصری که دارای روابط متقابل با یکدیگر می باشند.در سیستم ، روابط به صورت علت و معلولی ، یا فاعل و مفعولی ، نیستند . بلکه دارای روابط متقابل می باشند .

به طور کلی ، در مدیریت و علوم اداری ، هیچ رابطه ای :

- علت و معلولی نیست

- زمانی نیست،یا در واقع زمانی نیست

- غیر مستقیم است

- بازخورد دارد

سنجس و اثر بخشی

باتوجه به دوجانبه یا چند جانبه بودنِ کار سیستم ، در سنجش عملکرد و اثربخشیارتباطات میبایست وضعیت وشرایطمساعد دو طرف یا طرف های ارتباطرا سنجید .

شرایط گیرنده پیام

گیرنده پیام باید :

- آماده دریافت پیام باشد.

- زبان و رمزپیام رابداند

- پیام را درک کند

عدم درکو عدم دریافت صحیح پیام ، یا حتی درک ناقص آن ، سبب گسستگی سیستم یا کثرت سؤالات توضیحی و درواقع انبوه مسائل موجود شده گاه آن را ازهم می پاشد .

مشهور است که به خصوص در علم :


« نفهمیدن بهتر از جزئی فهمیدن است »


( ادامه دارد )

تعریف ارتباطات ، محتوای ارتیاطات ، ارتباطات و مدیریت ، اهداف ارتباطات ، سیستم ارتباطات ، شرایط ارتباطات 
برچسب ها: تعریف ارتباطات ، محتوای ارتیاطات ، ارتباطات و مدیریت ، اهداف ارتباطات ، سیستم ارتباطات ، شرایط ارتباطات ,
[ بازدید : 164 ]

[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 15:45 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]


تعریف ارتباطات


تعاریفی بسیارمتعدد از ارتباطات وجود دارد ؛ و از آنجمله است تعریفی که ما در ابتدای این مقوله آوردیم  :

ارتباطات به معنی مرتبط شدن با دیگری یا دیگران ، و برقراری روابط به صورتی جسمی ، روحی ، و اجتماعی با آنان به خصوص توسط وسایلی چون زبا ن ، است .

تعریف فوق بیشتر در خدمت مدیریت ارتباطات ، و از جمله در امور « وزارت ارتباطات ، و... » بکار می آید ؛ گرچه تمام آن را شامل نمی شود . 

تعریفی عمومی از ارتباطات که هر موضوع و بحث ارتباطاتی را در بر گیرد :

ارتباطات ، مجموعه روابطی است که عنصرهائی را به عنصرهائی دیگر مربوط می سازد .

در علم مدیریت عمومی :

ارتباطات شامل استفاده ی سیستماتیک از هرنوع سمبل ، نشانه ، کلام ، خط ، و امثال آنها به منظور مبادله اطلاعات است .

بحث حاضر در مدیریت عمومی است :

هدف

اهداف ارتباطات در مدیریت عبارتند از :

- فراهم آوردن اطلاعات برای کارکنان در انجام وظایفشان

- ایجاد همآهنگی بین آنها

- افزایش بازدهی

با اینهمه آنچه که به عنوان هدف ها آمد « هدف نهائی » نیست ؛ و تنها ابزاری در راه رسیدن به هدف نهائی است .

هدف نهائی 

ایجاد تحرک اداری به منظور تحرک اجتماعی ( در کلٌ جامعه ) به منظور رسیدن به توسعه

(ادامه دارد )

برچسب ها: سامانه اطلاعات عمومی ، تعریف ارتباطات ، انواع ارتباطات ، ارتباطات عمومی ، وزارت ارتباطات ، زبان ، خط ، رایانه ,
[ بازدید : 140 ]

[ سه شنبه 24 آذر 1394 ] [ 8:30 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]

این جزوه درسی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ( دافوس ) ، معادل کارشناسی ارشد ، و بسیاری از دوره های عالی و اجرائی مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران تدریس شده است ، مورد ویرایش قرار گرفته است و سپس حتی الامکان به روز شده است مدیریت ارتباطات


ارتباطات در مدیریت و برنامه ریزی


  درانجام وظایف مدیریت قبل از هر چیز نیاز به ارتباطات است . ارتباطات به معنی مرتبط شدن با دیگری یا دیگران ، و برقراری روابط به صورتی جسمی ، روحی ، اجتماعی با آنان به خصوص توسط وسایلی چون زبا ن ، است تا :


 از فعایت های آنان کسب اطلاع شود


به آنان اطلاع رسانی لازم صورت گیرد .


پس  ازتباطات و اطلاعات به مفهوم فهم مطلب یا فهمی بیشتر از آن است از طریق :


- مبادله عواطف 


- مبادله افکار


- مبادله اعتقادات شخصی


- مبادله پیشنهادات شخصی


- مبادله معتقدات اجتماعی


- مبادله ی تجربیات و دانش ها


خدمات ارتباطات در مدیریت و امور اداری عبارتند از :


- ایجاد هماهنگی های لازم


- هدایت و رهبری


- نظارت و کنترل


- و... سایر مباحث


از اینجاست که آگاهی از چند موضوع اساسی ضرورت می یابد :


- ماهیت ارتباط


- جریان اطلاعات


- وسایل اطلاع رسانی شامل :


* لوازم


* روشها


( ادامه دارد )

برچسب ها: مدیریت ارتباطات ، ارتباط با دیگران ، ارتباط جسمی ، ارتباط روحی ، ارتباط زبانی ، ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات سازمانی ، ارتباطات اداری ، مبادله عواطف ، مبادله افکار ، مبادله اعتقادات ، مبادله دانشها ، هماهنگی ، رهبری ، نظارت ,
[ بازدید : 136 ]

[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 19:10 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]

[ بازدید : 168 ]

[ جمعه 24 مهر 1394 ] [ 15:30 ] [ علیرضا آیت اللهی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]